QEEG

الکتروانسفالوگرافی کمی-Quantitative Electroencephalography) qEEG)

الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG) که از آن به عنوان نقشه مغز نیز یاد می شود نوعی اندازه گیری را درباره عملکرد مغز در شرایط از پیش تعیین شده انجام می دهد. این اندازه گیری منجر به تولید نوعی نمودار می گردد که آن را با نام نقشه مغز می شناسیم.

این تکنولوژی از سال ۱۹۷۰ استفاده شده است و پژوهش ها نشان دهنده اعتبار بالای آن است. پس از گردآوری داده ها از آزمودنی، داده ها با دیتابیس مقایسه می گردند تا پس از آن نتایج توسط نرم افزار گزارش بشود.

موارد مهمی همانند اختلالات یادگیری تکنیک ورزشی، ADHD، افسردگی، صدمات ناحیه سر، اضطراب رقابتی، اختلالات خواب و تاثیر آن بر عملکرد حرکتی و شناختی ورزشکار و … همه توسط qEEG قابل رهگیری هستند.

فرآیند ثبت qEEG:
۱- ثبت امواج مغزی

آماده سازی ورزشکار، انتخاب کلاه مناسب، آماده سازی تجهیزات، ثبت اولیه و بررسی آرتیفکت ها، ثبت نهایی

۲- تجزیه و تحلیل نتایج

پس از آن که با کلاه ۱۹ سنسوره برای مدت ۲۰ دقیقه دو ثبت چشم باز و چشم بسته را انجام دادیم، داده های حاصله با دیتابیس نرم افزار مقایسه و نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماده می شوند. گاهی لازم است پژوهشگر با توجه به تجربه شخصی از آرتیفکت ها به خصوص آرتیفکت های کاردیاک و ناحیه فرونتال سر اقدام به حذف برخی از داده ها کند.