cognitive responses

 پتانسیل وابسته به رخداد (ERP)

ERP عبارتست از آنالیز پاسخ مغز به یک محرک مانند صدا یا تصویر که با کمک آنالیز نوعی از اطلاعات  مشابه با اطلاعات qEEG صورت می گیرد با این تفاوت که داده ها هنگام درگیری آزمودنی در حین انجام تکلیف آزمایش نمایش داده می شوند. پاسخ به بخش های مستقل از هم تقسیم می شود و سپس خصوصیات این بخش ها با دیتابیس نرمال آن ها مقایسه می گردد. آنالیز ERP دیدگاه جدیدی را درباره مراحل مختلف پردازش اطلاعات در آزمودنی ها به وجود آورده است. به طور خلاصه تحلیل فعالیت مغز حین انجام تکلیف حوزه بزرگ و بکری را فراروی پژوهشگران عرصه ورزش قرار داده است.

nrn2195-f3