ECOPLAN

در چهار گام کفی مخصوص ورزشکار را طراحی کنید:

۱- استفاده از صفحه فورس پلیت دستگاه جهت دستیابی به داده های نیروسنجی کف پای ورزشکار و نحوه توزیع وزن در دو ثبت ایستا (ایستادن روی صفحه) و پویا (راه رفتن). داده های زمانی و فشار کف پا برای تهیه نقشه توزیع وزن استفاده می شود.ECOplan 2

۲- اسکنر مسطح SHOEMASTER برای ثبت داده های سه بعدی پا (با کمک تابش یک لیزر) در این مرحله کار تهیه داده های شکلی کف پا را انجام می دهد. در این مرحله پا یا قالب کف پا (آن چنان که در تصویر مقابل دیده می شود هم مورد استفاده قرار می گیرد.ECOplan 3

۳- بر طبق نقشه فشار-زمان تولید شده کار طراحی کفی در این مرحله انجام می شود. برخی اطلاعات آنتروپومتریک ورزشکار در این مرحله با داده های مراحل قبل در نرم افزار جمع زده می شود تا مدل سه بعدی کفی بر اساس نیروسنجی و شکل کف پا آماده شود.ECOplan 4

۴-دستگاه CNC روبرو کار تولید کفی را از مواد مخصوص انعطاف پذیر انجام داده و کفی مطابق شکل برای ورزشکار آماده می شود. کل این پروسه کمتر از ۴۵ دقیقه زمان می برد.ECOplan 5

ECOplan

 

bro manu