سنسور BVP یا (Blood Volume Pulse) یا همان photoplethysmograph بر اساس واردکردن نور مادون قرمز بر سطح پوست (انگشت) و اندازه گیری میزان نور بازتابشbvp1sa9311 
 شده کار می کند. این میزان از نور با مقدار خونی که در زیر پوست جریان دارد تغییر می کند. در هر ضربان قلب (هر پالس) خون بیشتری زیر پوست قرار دارد و از این رو نور قرمز را باز تابیده و با جذب باقی طیف اطلاعات مورد نیاز را فراهم می کند. بین هر دو ضربه میزان خون کاهش یافته و نور قرمز بیشتری جذب می شود. سیگنال BVP در مقیاس نسبی بیان می شود و بنابراین واحد اندازه گیری استانداردی ندارد. با استفاده از سیگنال دریافتی، نرم افزار می تواند ضربان قلب و فواصل زمانی بین ضربان ها را انداه گیری کند. بزرگی و ارتفاع انحراف BVP مقیاس پر استفاده ای می باشد. HRV یا همان تغییرپذیری ضربان قلب هم می تواند از داده های BVP محاسبه گردد.

از آنجایی که فعالیت وازوموتور توسط سیستم عصبی سمپاتیک (SNS) کنترل می شود، اندازه گیری BVP ورزشکار می تواند میزان برانگیختگی سمپاتیکی وی را نشان دهد. افزایش در میزان BVP بیانگر کاهش انگیختگی سمپاتیکی و جریان بیشتر خون در رگ های پیرامونی بدن ورزشکار است.

سنسور مخصوص این اندازه گیری توسط باند کشی یا چسب نواری مخصوص همراه با آن، به سطح اف مقابل ناخن انگشت بسته می شود. انگشت نباید در آن ناحیه هیچ اسکار یا عارضه ساختاری داشته باشد چرا که امکان ایجاد خطا در اندازه گیری را به همراه دارد. سنسور بایستی طوری روی انگشت بسته شود که هیچ منبع نور خارجی از دو انتهای آن نتواند وارد محیط elastic1elastic2سنسور شود. هر گونه منبع نور خارجی میتواند در صورت بی توجهی یا شل بستن سنسور در داده ها آرتیفکت ایجاد کند. بیش از حد سفت کردن سنسور هم ممکن است باعث قطع جریان خون در آن ناحیه شود و بهتر است طوری بسته شود که میزان معینی حرکت در انگشت حفظ شود. سنسور بسیار به حرکت حساس است. اگرچه سنسور برای مناطقی نظیر لوب گوشی طراحی نشده است لیکن دیده شده است که برخی از پژوهشگران آن را در این ناحیه استفاده می کنند.

نتایج همواره افزایش سریعی را در انقباض سیستولی و به دنبال آن کاهشی آرام را نشان می دهند. در برخی از ورزشکاران، نوعی ضربه و تکانش را در فاز دوم سیگنال (dicrotic notch) مشاهده می کنیم که با ضربان انقباض دیاستولی آن ها متناظر است. فاصله بین دو نقطه اوج دو منحنی این سیگنال با میزان انگیختگی سمپاتیک ورزشکار تغییر می کند.

© کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.