Footscan چیست؟

یک سیستم ارزیابی با استفاده از نحوه توزیع فشار های کف پایی و همچنین تعیین محل مرکز ثقل بدن و بررسی نقاط پر فشار و کم فشار، در کاربردهای طبی برای تشخیص اختلالات پا و سایر اندام ها مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس نتایج ارزیابی روش اعمال اصلاحات مشخص می شود. تغییر عامدانه مرکز ثقل ورزشکار برای تثبیت یا کم کردن تعادل وی در حالتی خاص، از جمله کاربردهای بیومکانیکی این وسیله می باشد. در بازتوانی ورزشی کاربردهای زیادی برای بهبود ورزشکاران آسیب دیده جهت اصلاح فشار کف پایی و … دارد.

به کمک این سیستم می توان میزان فشارهای کف پا، الگوی قوس های کف پا، موقعیت مرکز ثقل، الگوی راه رفتن، میزان تعادل و نیز پوسچر را ارزیابی نمود

این سیستم شامل بخش های اسکنر، فورس پلیت، نرم افزار و دستگاه CNC است. اسکن می تواند به صورت ۲ یا ۳ بعدی گرفته شود. اسکنر را می توان جداگانه برای آنالیز اندازه های پا یا در کنار سایر بخش های فوت اسکن استفاده کرد. اسکنر ۲ بعدی سیستمی مکانیکی است برای سنجش ۷ معیار از اندازه پا و در آن وب کمی تعبیه شده که از این اندازه ها عکس برداری هم می کند. در اسکن ۳ بعدی در عرض چند ثانیه با استفاده از لیزر و دوربین شمای دقیقی از کف پای فرد به دست می آید. نوع دیگری از اسکن اسکن لیزری می باشد که شامل پلتفرمی است که فرد بر روی آن راه رفته و داده های توزیع وزن در دو حالت استاتیک و در حال راه رفتن، زمان بندی و فشار تبدیل به یک نقشه واحد می شوند (فورس پلیت). در مرحله بعد داده های فورس پلیت با داده های اسکن لیزری در نرم افزار باهم ترکیب می شوند تا نوع کفی مناسب ورزشکار مشخص شود. از جمع زدن نتایج این سنجش ها در آخرین مرحله توسط دستگاه CNC قالب ساخته می شود.

کاربرد آن در ورزش چه می باشد؟

  • طب ورزش-حرکات اصلاحی
  • بیومکانیک ورزشی
  • ابزار کمکی در بازتوانی