image10

فیلتراسیون داده ها

مفهوم ثبت داده های زیستی بدن نظیر EEG و EMG همواره با اثر تداخلی عوامل خارجی و داخلی بدن ورزشکار همراه بوده است. ثبت در باندهای فرکانسی کم نظیر ثبت های EEG و یا ثبت تنش های ضعیف در عضلات ظریف همواره با تداخل باندهای مشابه همراه است. عواملی نظیر فرکانس برق شهری، نویز قطعات و سیم ها، اتصالات ناقص الکترود ها به سطح بدن، خصوصیات فیزیکی الکترودها، ساختار سطح بدن در نواحی مختلف، تکانش های عضلانی ناخواسته، امواج الکترومغناطیسی محیط و دستگاه های آزمایشگاهی و … می تواند خصوصیات مورفولوژیک امواج را تحت تاثیر قراردهد. مدت زیادی است که با الگوریتم هایی نظیر FFT یا با بهبود ابزارها می توان داده های ثبت را دقیق تر ارائه داد. روش های اصلی در برخورد با آرتیفکت ها عبارتست از حذف آرتیفکت یا جدا سازی آن از موج اصلی. در روش اول آرتیفکت به همراه اطلاعات  مفید موج حذف می شود. این روش بیشتر در ثبت های بلند و برای آرتیفکت های مقطعی (لوکال) کاربرد دارد و آسان ترین روش بهبود داده هاست. در ثبت های کم مدت در صورتی که آرتیفکت لوکال باشد نیاز به جدا سازی آن از موج اصلی است که این روش غالبا با یک تخمین ریاضی ما را به صورت کمتر دقیق از داده ها می رساند. در صورتی که آرتیفکت ها گلوبال باشند غالبا با یک ثبت از خود آرتیفکت آن را می توان از کل موج کم کرد. مسئله اصلی در حذف آرتیفکت ها نابودی جنبه هایی از داده های ثبت است که رفتاری مشابه با رفتار آرتیفکت دارند. در این موارد بهترین راه حل ثبت با امکانات بهینه تر است. در ثبت امواج زیستی در فعالیت های ورزشی این مسایل همواره دردساز هستند و متاسفانه دیده شده است که پژوهشگران با روش های غیر استاندارد اقدام به حذف آرتیفکت می نمایند. فارمد افتخار دارد برای ثبت EEG و EMG تجهیزاتی را ارائه دهد که با ثبت های دقیق این آرتیفکت ها را در حداقل مقدار خود ثبت کنند. ما نیز مانند شما  از ثبت های با دقت محصولاتمان  شگفت زده شده ایم.