EEG=الکتروانسفالوگرافی

EMG=الکترومیوگرافی

SEMG=الکترومیوگرافی سطحی

BFB=بیوفیدبک

NFB=نوروفیدبک

GSR=مخفف Galvanic Skin Response. تغیرات مقاومت واکنش های گالوانیک پوستی (تغییرات سیستم سمپاتیک)

HRV=تغییر پذیری ضربان قلب

HR=ضربان قلب

T=دمای بدن

RT=زمان واکنش

FOOTSCAN=شناخت ویژگی های ریختی و نیروسنجی پا

NEUROFEEDBACK=نوروفیدبک

BIOFEEDBACK=بیوفیدبک

QEEG=الکتروانسفالوگرافی کمی

LASER THRAPY=لیزر درمانی

نوروفیدبک=نوروفیدبک به روشی اطلاق می شود که در آن، اطلاعات عصبی به دستگاه عصبی مرکزی (CNS) افراد بازخورد داده می شود و تلاش می شود تا آنها بیاموزند چگونه کارکرد مغزی خودشان را اصلاح نمایند.

بیوفیدبک=بیوفیدبک روشی برای آگاهی یافتن نسبت به بسیاری از پارامترهای فیزیولوژی مهم بدن با استفاده از تجهیزات است که با ارائه اطلاعاتی از فعالیت های آن سیستم ها، ما را قادر می سازد تا آنها را به سمت الگوهای مطلوب پیش ببریم.

زمان واکنش=سرعت پردازش اطلاعات محرک و صدور و اجرای پاسخ

آرتیفکت= اختلال ناخواسته در امواج ثبت شده

ERP=پتانسیل وابسته به رخداد

EOG=الکترواکولوگرافی

AIMING BEAM=پرتو هدف